Hur blir man auktoriserad revisor?

Auktoriserad revisor är en titel som utfärdas av Revisorsnämnden till person som uppfyller kraven i Revisorslag 5§. Auktorisation meddelas för 5 år i taget.

revisorutbildningMan måste inte vara auktoriserad revisor för att arbeta som revisor i Sverige. Däremot finns det situationer där lagen ställer krav på att en juridisk person ska använda sig av en auktoriserad revisor eller godkänd revisor. Revisor är inte en skyddad yrkestitel i Sverige, det är däremot auktoriserad revisor och godkänd revisor. Det är vanligt att en revisor först skaffar sig titeln godkänd revisor och arbetar som godkänd revisor under en tid innan han eller hon skaffar sig titeln auktoriserad revisor.

Ett av de många krav som måste uppfyllas för att man ska kunna bli auktoriserad revisor är en kandidatexamen i ämnet företagsekonomi eller motsvarande. En kandidatexamen motsvarar 3 års högskolestudier på heltid (180 hp).

Idag är det inte ovanligt att den som vill bli auktoriserad revisor istället för att nöja sig med en kandidatexamen (3 år) skaffar en magisterexamen eller masterexamen efter sin kandidatexamen, men det finns inte något krav på att man ska göra så.

Att bli auktoriserad revisor

Krav för att man ska kunna bli auktoriserad revisor:

Utbildning- och erfarenhetskrav Man måste ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamheten.

 

För mer information, se avsnittet om teoretisk och praktisk utbildning längre ned på denna sida.

Yrkeskrav Man ska redan yrkesmässigt utöva revisorsverksamhet när man ansöker.

 

Under de år som närmast föregår ansökan om auktorisation ska man ha utövat revisionsverksamhet omfattande minst 1 500 timmar. Mer än hälften av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer som enligt lag ska ha godkänd eller auktoriserad revisor. Uppdragen ska också ha omfattat klienter inom olika branscher (För mer information,se RNFS 2001:3)

Revisorsexamenskrav Man ska ha avlagt godkänd revisorsexamen hos Revisorsnämnden (RN)
Bosättningskrav Man ska vara bosatt i inom EU/EES eller i Schweiz.
Redbarhetskrav Man ska vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.
Övrigt Man får inte:

 • Vara i konkurs
 • Ha näringsförbud
 • Ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
 • Vara förbjuden att lämna juridisk eller ekonomisk biträde i vissa fall
 • Vara föremål för motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat

De fullständiga kraven återfinns i revisorslagen (2001:883) samt Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:3) om godkännande, auktorisation och registrering, vilka du hittar här.

Obs! Om det finns särskilda skäl får RN bevilja undantag från yrkesverksamhets- och bosättningskravet.

Teoretisk och praktisk utbildning

För att bli auktoriserad revisor krävs både teoretisk och praktisk utbildning. Totalt måste utbildningen omfatta 8 år, varav minst 3 år måste vara teoretiska och minst 3 år måste vara praktiska. De övriga 2 åren kan man fördela som man vill.

Den teoretiska utbildningen

Den teoretiska utbildningen ska ske på högskolenivå och leda till minst en kandidatexamen i ämnet företagsekonomi eller motsvarande.

Exakta regler för vad som måste ingå i den teoretiska utbildningen hittar du hos Revisorsnämnden. Kortfattat gäller:revisor

 • Minst 90 hp företagsekonomi. Redovisning, koncernredovisning, revision, finansiering, ekonomistyrning och organisationslära måste ingå. Kandidatexamensuppsats får ingå i dessa 90 hp.
 • Minst 15 hp beskattningsrätt. Inkomstbeskattning av företag måste ingå, liksom andra skatter och avgifter med anknytning till företag, främst mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.
 • Minst 30 hp handelsrätt. Exempel på kurser som kan ingå är juridisk översiktskurs, juridisk introduktionskurs eller handelsrättslig översiktskurs. Besök Revisorsnämnden för detaljerad information om vad som krävs vad gäller associationsrätt, förmögenhetsbrott och lagstiftning rörande konkurs och obestånd.
 • Studier i nationalekonomi, matematik, statistik, informationsteknik och datorsystem måste ingå. Dessa studier måste dock inte ske i form av separata kurser utan det är tillåtet att ämnena ingår i andra kurser. En kurs i nationalekonomi brukar till exempel innehålla en hel del matematik.

Den praktiska utbildningen

Den praktiska utbildningen ska ske under handledning av en godkänd revisor eller auktoriserad revisor. Den ska motsvara minst 3 års heltidsarbete och måste följa ett utbildningsprogram som du och din handledare sammanställer.

Exempel på sådant som måste ingå i den praktiska utbildningen:

 • Planering, utförande och rapportering av revisionsuppdrag
 • Kvalificerade utredningar