Hur blir man advokat?

Advokat är en skyddad yrkestitel i Sverige vilket innebär att endast den som är medlem av Advokatsamfundet får kalla sig advokat och utöva advokatyrket. Jurist är däremot inte en skyddad yrkestitel.

För att kunna ansöka om medlemskap hos Advokatsamfundet krävs att man uppfyller deras krav. Detaljerad information om kraven, och eventuella möjligheter till undantag, kan du hitta på Advokatsamfundets sajt. Kraven är liknande de som ställs om man vill bli auktoriserad revisor.

Kortfattat ser grundkraven ut så här:advokat

  • Juristexamen. Detta är en yrkesexamen som ges vid sex olika svenska universitet, efter att studenten fullbordat det nio terminer långa juristprogrammet.
  • Minst 3 års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet med goda omdömen. (Se Advokatsamfundet för information om exakt vad detta innebär.)
  • Bosatt inom EU/EES-området.
  • Advokatexamen. För att erhålla en advokatexamen genomgår man en utbildning i Advokatsamfundets regi och klarar av de avslutande examinationerna.

En person måste uppfylla alla fyra kraven för att kunna ansöka om medlemskap i Advokatsamfundet. Att man uppfyller kraven innebär inte att man har rätt att upptas som medlem. Advokatsamfundets styrelse kommer att granska ansökan och dessutom inhämta information rörande övriga faktorer som kan påverka den sökandes möjligheter att bli upptagen som medlem. Man måste ha ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt vara lämplig för advokatverksamhet.

När en ny medlem antagits till Advokatsamfundet publiceras namnet i tidskriften Advokaten och på Advokatsamfundets sajt.

Som advokat är man bunden att följa Advokatsamfundets etiska regler om god advokatsed. Man har också en lagstadgad tystnadsplikt.

Advokatexamen

Utbildningen består av tre kurstillfällen om vardera 2½ dag som avslutas med muntlig examination. Sedan den 1 januari 2016 måste man också få godkänt på en skriftlig examination i konstitutionell rätt.

Man måste ha en juristexamen och uppfylla vissa andra krav för att bli antagen till utbildningen. Det går alltså inte att bli advokat genom att söka direkt till den här utbildningen, utan den är bara öppen för personer som redan har en juristexamen och erforderlig erfarenhet av juridiskt arbete.

Utbildningen genomförs i internatform och handlar bland annat om advokatetik, konstitutionell rätt, förberedelser inför förhandlingar i domstol och genomförandet av förhandlingar i domstol.

Juristexamen

En juristexamen är en svensk yrkesexamen på avancerad nivå som erhålls efter fullbordade studier på det 270 högskolepoäng långa juristprogrammet. Det finns i skrivande stund endast sex universitet i Sverige med rätt att utfärda juristexamen:advokatutbildning

  • Göteborgs universitet
  • Lunds universitet
  • Stockholms universit
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet
  • Örebro universitet

Man måste gå juristprogrammet för att erhålla en juristexamen, det går inte att åstadkomma genom att läsa fristående kurser. I skrivande stunds ges samtliga juristprogram på heltid, vilket innebär att de 270 högskolepoängen fördelas över nio terminer.

Juristprogrammet består vanligen av sex eller sju terminer på grundnivå som läses gemensamt av alla studenter, följt av en eller två terminer på avancerad nivå där studenterna väljer specialkurser. Därefter avslutas programmet med en termins självständigt examensarbete (30 hp) som normalt redovisas i form av en uppsats.

Rätten att utfärda juristexamen prövas individuellt för varje lärosäte som ansöker om denna rätt. På så vid skiljer den sig från generella examina som högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen eftersom sådana examina kan utfärdas av samtliga svenska högskolor och universitet. Ett lärosäte kan alltså att ha rätt att till exempel utfärda en masterexamen i juridik trots att den inte har rätt att utfärda juristexamen. En masterexamen i juridik ger inte rätt att utöva de yrken som kräver juristexamen och man kan inte bli medlem i Advokatsamfundet.

Obs! Med svensk juristexamen jämställs, i vissa sammanhang och under vissa förutsättningar, motsvarande juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Norge, Finland eller Island. Se till exempel Förordning (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.

Vad ska jag välja för gymnasieprogram om jag vill fortsätt till juristprogrammet?

För att kunna bli antagen till juristprogrammet krävs grundläggande behörighet + särskild behörighet i form av områdesbehörighet 1 (gamla systemet) eller A1 (nya systemet).

Områdesbehörighet Kurser
1 Historia A

Samhällskunskap A

A1 Historia 1b / 1a1+1a2

Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Det finns ett stort utbud av nationella gymnasieprogram (inklusive många olika inriktningar inom programmen) som ger den här områdesbehörigheten.

Om du vill gå ett gymnasieprogram som inte innehåller de nödvändiga kurserna i historia och samhällskunskap, kontrollera möjligheterna att välja dessa kurser som programfördjupning eller individuellt val, eller läsa dem som extrakurser under gymnasietiden.

Meritkurser för områdesbehörighet A1

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk Språk 3 – 0,5 meritpoäng
Språk 4 – 1,0 meritpoäng
Engelska Engelska 7 – 1,0 meritpoäng
Matematik Matematik 2b/c – 0,5 meritpoäng
Matematik 3b/c – 0,5 meritpoäng
Matematik 4 – 0,5 meritpoäng

Att bli antagen till juristprogrammet

Juristprogrammen tenderar att ha höga intagningspoäng, särskilt i antagningsgrupperna där urvalet görs baserat på gymnasiebetyg.

Om man vet att man vill vidare till juristprogrammet efter gymnasiet kan det därför vara idé att vara strategisk när man väljer gymnasieprogram och välja ett gymnasieprogram som man bedömer att man har goda möjligheter att få höga betyg på och/eller där man har möjlighet att läsa kurser som ger meritpoäng.

Att skriva högskoleprovet en eller flera gånger under gymnasietiden är också en bra idé eftersom många sökanden till juristprogrammet tas in den vägen och poängkraven inte alls är lika extrema i den antagningsgruppen som för de grupper där sökanden tas in baserat på gymnasiebetyg.

Statistik från första antagningen inför höstterminen 2016, urvalsgruppen BI (gymnasiebetyg utan komplettering)

Univ/högskola Antagningspoäng Antal antagna
Göteborgs universitet 20.90 69
Lunds universitet 21.50 44
Stockholms universitet 21.48 72
Umeå universitet 20.40 38
Uppsala universitet 21.70 43
Örebro universitet 20.31 53

Statistik från första antagningen inför höstterminen 2016, urvalsgruppen HP (högskoleprovsresultat)

Univ/högskola Antagningspoäng Antal antagna
Göteborgs universitet 1.45 109
Lunds universitet 1.55 74
Stockholms universitet 1.50 101
Umeå universitet 1.35 75
Uppsala universitet 1.55 91
Örebro universitet 1.30 162

Att vara jurist utan att vara advokat

Det finns många jurister med juristexamen som är verksamma i Sverige utan att vara medlemmar i advokatsamfundet. De återfinns inom statlig förvaltning, kommuner, landsting, privata företag och intresseorganisationer. Svenska jurister arbetar också i andra länder, till exempel inom EU:s institutioner och för internationella intresseorganisationer. På svenska advokatbyråer arbetar vanligen både advokater och biträdande jurister.

Exempel på yrken som kräver att man har en juristexamen – men som inte har något krav på att man är advokat – är åklagare, lagfaren domare, kronofogde, lagrådsledamot, dispaschör och auditör.

I Sverige finns inget advokatmonopol, vilket innebär att man inte måste vara advokat (eller ens jurist) för att inför domstolen uppträda som ombud eller biträde för andra personer. Däremot är det endast advokater som får utses till offentliga försvarare. En offentlig försvarare är en jurist som får ersättning av allmänna medel för att lämna rättsligt biträde till någon som är misstänkt eller åtalad för brott.

Utbildningsprogram med juridisk intriktning

Det finns gott om utbildningsprogram med juridisk inriktning vid svenska lärosäten som inte leder till någon juristexamen. Med enbart en sådan utbildning kan man inte bli advokat eller utföra något av de yrken som enligt lag kräver juristexamen, däremot kan man ägna sig åt annan juridisk verksamhet.

Exempel på utbildningsprogram med juridisk inriktning:

Utbildning HP Språk
Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning – Tyska

Linköpings universitet

180hp

(3 år)

Svenska
Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning – Franska

Linköpings universitet

180hp

(3 år)

Svenska
Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, masterprogram

Linköpings universitet

120hp

(2 år)

Svenska
Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram

Linköpings universitet

180hp

(3 år)

Svenska
Affärsjuridiska programmet, masterprogram

Linköpings universitet

120hp

(2 år)

Svenska
Förvaltningsjuridiska programmet

Mittuniversitetet

120hp

(2 år)

Svenska
Internationell migration och etniska relationer (IMER)

– inriktning offentlig rätt

Södertörns högskola

180hp

(3 år)

Svenska
Magisterprogram i europeisk och internationell skatterätt

Lunds universitet

60hp

(1 år)

Engelska
Magisterprogram i Europarättsliga studier

Södertörns högskola

60hp

(1 år)

Svenska
Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter

Uppsala universitet

60hp

(1 år)

Engelska
Magisterprogram i immaterialrätt

Uppsala universitet

60hp

(1 år)

Engelska
Magisterprogram i internationell investeringsrätt

Uppsala universitet

60hp

(1 år)

Engelska
Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt

Uppsala universitet

60hp

(1 år)

Engelska
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen

Södertörns högskola

60.0hp

(1 år)

Svenska
Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik

Karlstads universitet

60hp

(1 år)

Svenska
Magisterprogram i rättsvetenskap, Offentlig rätt

Karlstads universitet

60hp

(1 år)

Svenska
Magisterprogram i rättsvetenskap, Skatterätt

Karlstads universitet

60hp

(1 år)

Svenska
Magisterprogram i skatterätt och ekonomi

Karlstads universitet

60hp

(1 år)

Svenska
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Umeå universitet

60hp

(1 år)

Svenska
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt

Umeå universitet

60hp

(1 år)

Svenska
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Stockholms universitet 60hp

(1 år)

Engelska
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt

Stockholms universitet

60hp

(1 år)

Engelska
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt

Stockholms universitet

60hp

(1 år)

Engelska
Masterprogram i europeisk handelsrätt

Lunds universitet

120hp

(2 år)

Engelska
Masterprogram i mänskliga rättigheter

Lunds universitet

120hp

(2 år)

Engelska
Masterprogram i mänskliga rättigheter

Uppsala universitet

120hp

(2 år)

Svenska